Värdegrund

Värdegrund

Personalen på Järfälla folkbibliotek har arbetat fram följande värderingar som ska genomsyra arbetet - inåt i personalgruppen - samt utåt mot allmänheten. Målet är att erbjuda en verksamhet av hög och jämn kvalitet samt skapa en attraktiv arbetsplats.

Samarbete
Bibliotekets verksamhet bygger på samarbete. Det är viktigt att alla känner delaktighet i arbetet, samt ser helheten och varandra.


Engagemang
Vi tycker att det är roligt att möta människor och bemöter alla med respekt.


Kommunikation
Alla har ett ansvar att delge information och kommunicera med varandra.


Öppenhet
Vårt arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, förståelse och tolerans. Alla uppmuntras att uttrycka sin åsikt och bidra med nya idéer.


Lika värde
Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald. 
Vi ser alla som lika viktiga delar i en helhet.


November 2006

Språk