Mediepolicy

Mediepolicy

Mediepolicyn är under revidering.

Mediepolicyns övergripande syfte är att realisera och konkretisera bibliotekets målsättning enligt biblioteksplanen. Policyn är antagen av Järfälla biblioteks ledningsgrupp i maj 2015. Här är den sammanfattande allmänna delen som uttrycker den värdegrund och policy som ligger till grund för mediebeståndsarbetet:

Järfälla bibliotek har med utgångspunkt i bibliotekslagen, FN:s barnkonvention samt i Unescos/IFLA:s olika manifest för bibliotek, antagit ett antal principer som ska vara vägledande vid inköp av medier. Dessa principer ska fungera som ett stöd för hela det samlade mediebeståndsarbetet. Då dessa är centrala för bibliotekets verksamheter ska diskussionen kring dem hållas ständigt levande.

Järfälla bibliotek ska vara en plats som erbjuder alla medborgare avgiftsfri tillgång till information, kunskap och kultur. Bibliotekets samlingar bör både spegla nutida strömningar i samhällsutveckling och kultur samt kulturarvet. Bibliotekets bestånd av facklitteratur ska vara allsidigt och präglat av aktualitet, saklighet och relevans. Beståndet av skönlitteratur ska innehålla såväl litteraturens klassiker som modern skönlitteratur.

Inköp av nya medier ska göras utifrån en balanserad tillämpning av inköpskriterier vilka syftar till att skapa ett attraktivt mediebestånd. Både fjärrlån och gåvor ska bedömas efter samma kriterier som inköp. Mediebeståndet ska gallras kontinuerligt för att kvalitetssäkra ett innehåll som är aktuellt och attraktivt. Bibliotekets samlingar ska utmärkas av mångsidighet och mångfald. I bibliotekets strävan efter titelbredd kan aktualitet och allmänintresse ges företräde framför andra kvalitetsaspekter.

Järfälla bibliotek består av huvudbiblioteket i Jakobsberg samt filialerna i Barkarby, Herresta, Kallhäll och Viksjö. Mediebeståndet är en helhet och ska betraktas som en gemensam resurs för biblioteken som kompletterar varandra. I den praktiska tillämpningen äger huvudbiblioteket ansvar för den smalare fack- och skönlitteraturen samt har huvudansvaret för litteratur på andra språk, Talböcker, böcker med stor stil samt Järfällahyllan. Filialernas bestånd ska, liksom huvudbibliotekets, vara allsidigt och aktuellt och tillhandahålla en basnivå medier för prioriterade grupper (se nedan). Filialerna ska ta stor hänsyn till kommundelens befolkningssammansättning och önskemål och kan arbeta fram lokala profiler på beståndet.

Utöver dessa principer av mer allmän karaktär har Järfälla bibliotek, utifrån bibliotekslagen och utifrån biblioteksplan 2014-2017, formulerat följande riktlinjer:

  • Mediebeståndet ska spegla befolkningsstrukturen i Järfälla
  • Prioritera medier för barn och unga med FN:s barnkonvention som riktmärke
  • Prioritera medier som speglar det mångkulturella Järfälla
  • Prioritera medier skrivna på eller översatta till Sveriges minoritetsspråk
  • Prioritera medier för personer med olika funktionsnedsättningar
  • Prioritera skönlitteratur av litterär kvalitet
  • Köpa in och bevara medier om Järfälla

Språk